Magisterská práce

Text ke stažení

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Přírodovědecká fakulta
Katedra botaniky

Název:    Faktory ovlivňující populační dynamiku poloparazitické rostliny kokrhele menšího (Rhinanthus minor)

Anotace:  Populace poloparazitické rostliny kokrhele menšího v poslední době ustupují z krajiny. Prověřoval jsem několik možných faktorů, které by mohly omezovat rozšíření kokrhele. Konkrétně jsem pomocí terénních experimentů zkoumal, zda je kokrhel omezován nedostatečnou schopností se šířit, jak reaguje na časnou seč, a zda mohou jeho semena tvořit vytrvalou semennou banku.

Annotation: Populations of the hemiparasitic plant Rhinanthus minor are declining recently. I examined several possible factors that could limit the R. minor distribution. Particularly, using field experiments, I examined whether R. minor is dispersal limited, how it responds to early mowing, and whether its seeds can form a persistent seed bank.

Školitel: Prof. RNDr. Jan Lepš CSc. (Šuspa)